معرفی برگزیدگان جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک

معرفی برگزیدگان جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک

برگزیدگان جشنواره دوم

محسن شاهمرادی

محسن شاهمرادی

برگزیده بخش مستند بلند

انسیه شمس‌الهی

انسیه شمس‌الهی

برگزیده بخش مجموعه مستند

مینا نیکانیک

مینا نیکانیک

برگزیده بخش مجموعه مستند

مریم هدیه‌لو

مریم هدیه‌لو

برگزیده بخش مستندنگاری

محمدرضا آقازاده

محمدرضا آقازاده

برگزیده بخش مستند روایی

اکبر دست‌رنج

اکبر دست‌رنج

برگزیده بخش مستند گزارشی

زهرا میرشکاری

زهرا میرشکاری

برگزیده بخش مستند گزارشی

مجتبی نوروزپور

مجتبی نوروزپور

برگزیده بخش مدافعان امنیت

سجاد باغ‌شیخی

سجاد باغ‌شیخی

برگزیده بخش حوادث تروریستی