معرفی برگزیدگان جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک

معرفی برگزیدگان جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک

برگزیدگان جشنواره دوم

سحر رحیمی

سحر رحیمی

برگزیده بخش مستند گزارشی

محمد محمدخانی

محمد محمدخانی

برگزیده بخش مستند گزارشی

سهیلا باقری

سهیلا باقری

برگزیده بخش مستند چهره‌نگاری

فاطمه قاسم‌آبادی

فاطمه قاسم‌آبادی

برگزیده بخش مستند چهره‌نگاری

بیتا احمدی

بیتا احمدی

برگزیده بخش مینی‌فیچر

علی جویا

علی جویا

برگزیده بخش مدافعان امنیت

مریم خادم‌پور

مریم خادم‌پور

برگزیده بخش حوادث تروریستی

عبدالله راضی‌یارعزیز

عبدالله راضی‌یارعزیز

برگزیده بخش مستند نیمه بلند

رقیه آقازاده

رقیه آقازاده

برگزیده بخش مسنتد نیمه بلند

حسین معصومی

حسین معصومی

برگزیده بخش مستند بلند