معرفی عوامل

معرفی اعضا جشنواره

جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک

حمیدرضا افتخاری

حمیدرضا افتخاری

دبیر سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک

امیر بیات

امیر بیات

دبیر اجرایی سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک

علیرضا باقری

علیرضا باقری

رئیس کمیته صیانت

فرزاد امانی

فرزاد امانی

رئیس کمیته فنی

احمد مهدوی

احمد مهدوی

رئیس کمیته آموزش

حامد قزلو

حامد قزلو

رئیس کمیته برنامه‌ریزی

فربد بنائی

فربد بنائی

رئیس کمیته تولید محتوا

ابوذر ابراهیم

ابوذر ابراهیم

رئیس کمیته تبلیغات

ساجد قدوسیان

ساجد قدوسیان

مسئول برگزاری مراسم

آذر شیشه‌گر

آذر شیشه‌گر

مسئول دبیرخانه جشنواره