خبرها و رویدادها

-نامزدهای-بخش-مستندنگاری-جشنواره-پژواک-اعلام-شدند
۲۵ فروردین ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

نامزدهای بخش مستندنگاری جشنواره پژواک اعلام شدند

احیای-فرهنگ-مستند-سازی-با-برگزاری-جشنواره-پژواک
۲۵ فروردین ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

احیای فرهنگ مستند سازی با برگزاری جشنواره پژواک

-تاثیرات-کارگاه-های-آموزشی-در-تقویت-مستندسازی-رادیویی
۲۵ فروردین ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

تاثیرات کارگاه های آموزشی در تقویت مستندسازی رادیویی