خبرها و رویدادها

آشنایی-برنامه-سازان-با-سبک-های-جدید-در-مستندسازی-رادیویی
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

آشنایی برنامه سازان با سبک های جدید در مستندسازی رادیویی

ضرورت-آموزش-در-مستندسازی-رادیویی
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

ضرورت آموزش در مستندسازی رادیویی

روایت-تجربه-ای-2-ساله-در-یک-جشنواره-رادیویی
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ توسط جشنواره پژواک

روایت تجربه ای 2 ساله در یک جشنواره رادیویی