نگارش طرح مستند رادیویی (جلسه دوم)

نگارش طرح مستند رادیویی (جلسه دوم)

نگارش طرح مستند رادیویی (جلسه دوم)

محل برگزاری : سالن آمقی تئاتر ساختمان شهدای رادیو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

فایل ها :

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم