نگارش طرح مستند رادیویی

نگارش طرح مستند رادیویی

نگارش طرح مستند رادیویی

محل برگزاری : سالن آمقی تئاتر ساختمان شهدای رادیو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

فایل ها :

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم