کاربرد افکت و صداهای زمینه در ساخت مستند

کاربرد افکت و صداهای زمینه در ساخت مستند

کاربرد افکت و صداهای زمینه در ساخت مستند

محل برگزاری : سالن آمقی تئاتر ساختمان شهدای رادیو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

فایل ها :

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم