معرفی برگزیدگان جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک

معرفی برگزیدگان جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک

برگزیدگان جشنواره اول

صادق داوری‌فر

صادق داوری‌فر

جایزه ویژه هئیت داوران

سیده‌لیلا  اسراری

سیده‌لیلا اسراری

جایزه ویژه هئیت داوران

مریم امینی

مریم امینی

جایزه ویژه هئیت داوران

فاطمه محمدیان‌فر

فاطمه محمدیان‌فر

جایزه ویژه هئیت داوران

امیر اکبری

امیر اکبری

جایزه ویژه هئیت داوران

مونا توسلی

مونا توسلی

شایسته تقدیر

محمد فرنام

محمد فرنام

شایسته تقدیر

سید محمدمهدی  رکنی

سید محمدمهدی رکنی

مستند نگاری-مستند پرتره